TRỢ LÝ DỮ LIỆU

Trợ lý dữ liệu sẽ giúp bạn…

Tìm kiếm từ khóa. 

Tìm kiếm hình ảnh, biểu đồ. 

Tìm kiếm sản phẩm, thị trường. 

Mua các báo cáo nghiên cứu. 

Tìm kiếm giá và ca-ta-lô. 

Nghiên cứu web. 

Tìm kiếm tên miền sẵn có. 

Hỗ trợ số liệu thống kê. 

Nghiên cứu sự biên soạn tài liệu. 

Nghiên cứu tổng quan nhà cung cấp. 

Nghiên cứu các kế hoạch và các thỏa thuận. 

Nghiên cứu liên quan đến thủ tục chứng từ và chính phủ. 

Nghiên cứu thủ tục pháp lý. 

Giải pháp logistics. 

Tìm kiếm và nộp đơn xin việc.

Quản lý và xử lý dữ liệu. 

Chuẩn bị, biên soạn và sắp xếp dữ liệu để ghi chép vào sổ sách .

Kiểm tra dữ liệu.  

Cập nhật dữ liệu và xóa những tập tin không cần thiết.

Kiểm tra các công đã hoàn thành. 

Duy trì việc ghi chép các hoạt động và nhiệm vụ. 

Trình bày dữ liệu theo phương thức được yêu cầu.

Nhập dữ liệu online. 

Nhập dữ liệu eBook. 

Biên soạn danh sách thư tín. 

Thuê ngoài dọn dẹp dữ liệu. 

Thuê ngoài chuyển đổi tập tin.

Thuê ngoài đòi bảo hiểm. 

Thuê ngoài chuyển dữ liệu PDF. 

Thuê ngoài định dạng phương thức trình bày Word. 

Thuê ngoài chuyển đổi dữ liệu. 

Thuê ngoài xử lý dữ liệu. 

Xử lý biểu mẫu. 

Thuê ngoài phần mềm Microsoft excel. 

Thuê ngoài copy paste. 

Thuê ngoài truy cập dữ liệu hình ảnh. 

Thuê ngoài truy cập dữ liệu ngoại tuyến. 

Thuê ngoài truy cập dữ liệu sản phẩm.