TRỢ LÝ KẾ TOÁN/TÀI CHÍNH/SỔ SÁCH

Trợ lý kế toán/tài chính/sổ sách hỗ trợ bạn những gì???

Dịch vụ kế toán. 

Quản lý hàng tồn kho.

Kiểm tra hệ thống kế toán hiện hành. 

Thự hiện quy trình ghi chép sổ sách và quy trình kế toán. 

Dự thảo ngân sách. 

Kế toán cuối năm. 

Dự đoán lưu chuyển dòng tiền. 

Dịch vụ tài chính. 

Quản lý tiền mặt. 

Thống nhất bản báo cáo kế toán. 

Lưu trữ.  

Quản lý doanh thu và chi phí. 

Quản lý tài chính. 

Quản lý thủ tục mua bán. 

Phát triển kế hoạch kinh doanh. 

Dịch vụ lưu trữ sổ sách. 

Hợp nhất ngân hàng và tín dụng. 

Quản lý bảng cân đối kế toán. 

Ghi chép dữ liệu kế toán vào excel. 

Duy trì lưu chuyển dòng tiền. 

Duy trì bản cân đối thử. 

Duy trì bản báo cáo kế toán trên Quickbooks và Peachtree. 

Xử lý bảng lương. 

Dịch vụ bảng tính. 

Sáng tạo báo cáo.

Nhập, xuất và sắp xếp dữ liệu. 

Duy trì và thiết kế bảng tính. 

Bao gồm biểu đồ, đồ họa và vân vân.