TRỢ LÝ NỘI DUNG

Trợ lý nội dung là làm những gì???

Viết tiêu đề cho trang web như là Medium, linkedin. 

Viết bài đăng lên trang cho web của doanh nghiệp.

Tạo bài viết khách trên trang. 

Viết trường hợp nghiên cứu sau khi tương tác với khách hàng. 

Viết báo cáo thị trường sau khi phỏng vấn các nguồn ngành nghề và những người ảnh hưởng. 

Tạo cách làm thế nào để hướng dẫn khách hàng.

Viết nội dung biên tập ngược cho báo và tạp chí. 

Tương tác với các bình luận trên trang web doanh nghiệp.

Viết nội dung cho Brochures.

Viết ebook, giấy trắng hay những nội dung tương tự khác về các tài liệu tiếp thị.

Viết Thư và Báo cáo kinh doanh.