TRỢ LÝ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tại sao bạn nên có một trợ lý thương mại điện tử???

Nghiên cứu sản phẩm. 

Viết bản mô tả sản phẩm. 

Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm. 

Lên danh sách sản phẩm và tối ưu hóa sản phẩm. 

Quản lý hàng tồn kho. 

Xử lý quy trình đặt hàng. 

Hỗ trợ trong việc trả hàng và đổi hàng. 

Lên danh sách các sản phẩm Amazon. 

Truy cập dữ liệu Magento. 

Tải lên số lượng lớn hàng hóa. 

Dịch vụ lấy danh sách eBay. 

Xử lý ca-ta-lô. 

Dịch vụ cập nhật ca-ta-lô.

Hỗ trợ Back Office thương mại điện tử. 

Tải lên sản phẩm Shopify. 

Tải lên sản phẩm Marketplace.